v mojej inštalácii na festivale LUSTR v Prahe sa snažím upriamiť pozornosť na prírodu, ktorá nás vlastní, živí, objíma, miluje… v tejto pseudohumanistickej egocentrickej dobe /pri kreslení štruktúr som vychádzal z mikroskopických snímok epidermu rastlín/

In my installtion at LUSTR festival in Prague, I am trying to draw attention to nature, which owns us, feeds us, ceresses us, loves us… in this egocentric pseudohumanistic age we live in… /details of structures I draw are inspired by microscopical photos of plant epidermis/

ink on paper, 150x55cm, and five more ink drawings 35x25cm, 2022
//tuš na papieri, 150x55cm, a päť ďalších tušoviek 35x25cm, 2022