VIDEO OF MARCOVERSE

mutagénny / hybridný / psychedelický priestor fantazijnej flóry, kde je všetko spojené a zlieva sa do jedného,
pri kreslení štruktúr som vychádzal z mikroskopických snímok epidermu rastlín, budovanie môjho osobného vesmíru, kam sa bezpočne môžem utiecť skryť, a zároveň odhaliť svoje vnímanie plynutia energie a času cez lineárne záznamy každému kto vstúpi

microverse + macroverse = marcoverse


a linear mutagenic / hybrid / psychedelic space of fantazy flora, where everything is connected and becomes one, when drawing the structures I was thinking of microscopical photos of epiderm of plants,
building my own personal universe, where I can safely run and hide, but also show my perception of flow of energy and time through space - linearly recorded - to anyone who wants to enter
// 42 + metrov štvorcových airbrushu na bavlne, asi 10 tušových kresieb na papieri, pár výtlačkov linorytu a jedna litografia

42 + square meters of airbrush on cotton fabric, ca. 10 ink drawings on paper, some linocut prints and a lithography

na začiatku to bola len jabloň
/in the beginning, it was just an apple tree

2022/2023